Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

4. Informace

 

4.1       Provoz mateřské školy

           

            Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 16.15hod.

Během školního roku se mateřská škola uzavírá v době vánočních a letních prázdnin. O délce uzavření jsou rodiče včas informováni.

 

4.2       Platby v mateřské škole

 

            Nezapomeňte si vždy do 15. dne v měsíci vyzvednout složenky na zaplacení obědů, a to i v případě, že vaše dítě z jakéhokoliv důvodu právě do mateřské školy nechodí.

Stejně tak je nutné zaplatit úplatu za vzdělávání v mateřské škole.

 

4.3       Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.

 

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

4.4 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

 po dobu 4 souvislých hodin denně,

 začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

 

4.5 Informace pro rodiče nově přijatých dětí

 

Děti potřebují

 

Přezůvky se světlou podrážkou, pyžamo (noční košilku), oblečení do třídy

 (tepláky, legíny, ponožky, punčocháče, tričko apod.)

Na pobyt venku starší oblečení nebo teplákovou soupravu, v létě krátké kalhoty, pokrývku hlavy. Děti musejí mít rozlišené oblečení do třídy a na pobyt venku. Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko.

Na zimní období oteplovačky nebo kombinézu na pobyt na zahradě MŠ.

Kartáček na zuby, kelímek a zubní pastu (ne velkou pro snadnou manipulaci)

Plastový kelímek na pití při pobytu na zahradě.

Malé děti si mohou přinést oblíbeného mazlíčka.

Věci je třeba podepsat!

 

4.6 Zápis do Mateřské školy Držovice

 

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 15. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin.

Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list dítěte.

Do mateřské školy může být přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo předloží potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 Povinné očkování není vyžadováno, pokud se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání v souladu s § 34a, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje v § 34 odst. (1), věty druhé:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a odst. (5) školského zákona, a sice vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky a individuální vzdělávání dítěte.

Dle § 34 a školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách Mateřské školy Držovice po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamů se považují rozhodnutí za oznámená.

V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu  Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a, Olomouc.

 

 

Případné dotazy na tel. 582 365 510.