Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Č.j.:MŠD 4/19

Účinnost od:13. 3. 2019

Spisový znak:2,1

Skartační znak: S 10

Změny:

 

 

Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád výdejny Mateřské školy Držovice, příspěvková organizace je zpracován na základě §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

a)podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

1. Vnitřní řád výdejny vychází z právních předpisů:

- zákon 561/2004 Sb., školský zákon

- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ropočtů

- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními správními celky

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na  stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

3. Organizace

Školní výdejna zajišťuje stravování dětí Mateřské školy Držovice v rozsahu 1 hlavní jídlo a 2 doplňková jídla – přesnídávka, svačina.  Strava je dovážena 2x denně v termoportech ze Školní jídelny MŠ Smetanova ul. 24, Prostějov. Pitný režim je zajišťován během celého dne, děti mají na výběr čaj, pitnou vodu nebo džus.

Cena stravy:

děti do 6 let     přesnídávka      8,-Kč

                        oběd               17,-Kč

                        svačina              7,-Kč

                       _________

                       Celkem            32,-Kč

 

            děti, které dovrší ve šk.roce 7 let         přesnídávka       9,-Kč

                                                                      oběd                20,-Kč

                                                                       svačina               8,-Kč

                                                                                              ____

                                                                       Celkem            37,-Kč

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. (vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., §4 odst. 1) Pokud se dítě z vážných zdravotních důvodů nemůže stravovat, může ředitelka mateřské školy po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem stanovit zvláštní režim stravování.

              Přihlašování a odhlašování dítěte provádí rodič den předem do 10.00hod.  Neodhlášený oběd je možné odebrat do 12.15hod. Zákon č. 561/2004Sb. definuje školní stravování jako školskou službu, která je určena dětem v MŠ a žákům základních a středních škol po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy děti ve škole nepobývají. Pouze první den nepřítomnosti je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování považován za pobyt ve škole. Děti budou po prvním dni nepřítomnosti odhlašovány a rodiče si je musí opět dle potřeby nahlásit.       

             Stravné se platí zálohově, první záloha je stanovena ve výši 900,-Kč a musí být uhrazena nejpozději 1. týden v září. Předložení dokladu o zaplacení zálohy v MŠ je podmínkou stravování dítěte v MŠ

 Způsob platby:

 • poštovní poukázkou u České pošty
 • převodem z BÚ na účet 19-2143490237/0100
 • trvalým příkazem na účet 19-2143490237/0100

  výše měsíční zálohy – mladší děti 700,-Kč

                                     děti, které dovrší v daném šk.roce 7 let 810,-Kč

Trvalý příkaz se sjednává v bance, variabilní symbol přidělí Školní jídelna Smetanova ul. 24, Prostějov, termín platby je 15. v měsíci (září-květen). Pokud školní jídelna neobdrží platbu v termínu, přestane mateřská škola dítěti vydávat stravu. První záloha stravného (900,-Kč) bude použita na čerpání stravného v měsíci červnu. Zbytek zálohy bude rodičům vrácen v měsíci červenci na bankovní účet, uvedený na přihlášce. Pokud bude zbytek zálohy menší než 50,-Kč a dítě bude v příštím školním roce pokračovat v docházce do mateřské školy, bude mu o tuto částku snížena záloha v měsíci září na další školní rok.

Jídelníček sestavuje školní jídelna na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Jídelníček se vyvěšuje na nástěnku mateřské školy v pátek odpoledne.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • včas odhlásit a nahlásit dítě ke stravování
 • v daném termínu uhradit platbu za stravování
 • vnášet připomínky a podněty k provozu školní výdejny
 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Práva a povinnosti dětí

 • dodržovat pravidla kulturního stolování
 • respektovat pokyny učitelek a zaměstnanců výdejny

Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci, rodiči a dětmi jsou založena na základě respektování, vzájemné tolerance, předcházejí projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

b) provoz a vnitřní režim výdejny

            výdejní doba jednotlivých jídel:

            přesnídávka     9.00 – 9.20

            oběd              12.00 – 12.30

            svačina           14.15 – 14.45

            První den neodhlášeného obědu je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče

v době 12.00 – 12.15hodin.

 

c)podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí

 Za bezpečnost dětí při stravování odpovídají učitelky, děti jsou poučovány o bezpečném zacházení s příbory, talíři i sklenicemi tak, aby se předcházelo úrazům.

Děti ihned upozorňují na případnou rozlitou tekutinu, nesahají samy na rozbité nádobí. Po dohodě s rodiči jsou respektovány stravovací návyky dětí v rodině (odmítání určitých potravin).

            Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovné působení zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou v rámci školního stravování vedeny k vytvoření správných stravovacích návyků. Jídla, která jsou dětem předkládána, odpovídají zásadám správné výživy. Ve školní výdejně není tolerován žádný projev diskriminace nebo nerovného přístupu mezi dětmi.

 

d) podmínky zacházení s majetkem výdejny

Děti jsou učitelkami a zaměstnanci vedeny k ochraně majetku, k šetrnému zacházení s majetkem výdejny (talíře, sklenice, příbory), s majetkem zacházejí maximálně obezřetně. Děti si samy chystají talíře, příbory, odnášejí použité nádobí na připravený pojízdný vozík. Je vytvořen systém přípravy stolování a úklidu.

 

 

 

 

13. 3. 2019

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                          Eva Lisická ředitelka školy