Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

 

Směrnice č. 1/2019

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Držovice pro šk. rok 2019/2020

 

Čj. MŠD 1/19

Vydal:

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy – Eva Lisická

Účinnost:

od 1. 2. 2019

Závaznost:

Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

            Ředitelka Mateřské školy Držovice, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu školy.

 

I.

            Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let 1). Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem na základě ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (pravidelné očkování).

II.

 

1. Děti s trvalým pobytem v obci Držovice, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

 

2. Děti s trvalým pobytem v obci Držovice podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

1) Do mateřské školy mohou být přijímány děti mladší 3 let, pokud při nástupu do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou částečně samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování.

 

 

 

 

V Držovicích dne 29. 1. 2019       

                        Eva Lisická

               

         ředitelka Mateřské školy Držovice