Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č. j.: MŠD 32 /2018

 

Účinnost od: 1. 9. 2018

Spisový znak: 2.1

 

Skartační znak: S 10

Změny:

 

 

 

 

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Ředitelka školy vydává školní řád, který upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy (§ 30 zákona 561/2004Sb., školský zákon)

 

1.2 Obsah školního řádu

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona) 
 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

 

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 •  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 • Ochrana osobnosti ve škole

 

1.3 Závěrečné ustanovení

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

2.1 Práva a povinnosti dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole     Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu školy
 • zapojit se do práce mateřské školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

 

Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně oblečeno, čisté a upravené
 • zodpovídá za to, že dítě předá učitelce, která až po převzetí bere za
  něj plnou odpovědnost
 •  informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotního stavu, obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by negativně mohly ovlivnit pobyt dítěte v předškolním vzdělávání
 • oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky (údaje v evidenčním listu dítěte)
 • omlouvat nepřítomnost dítěte tak, aby bylo možné dítě odhlásit na další den ze stravy
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných okolností týkajících se vzdělávání dítěte
 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že dítě přivádí do MŠ zdravé, při předávání dítěte sdělují pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte, či jeho aktuálních problémech, v případě oznámení onemocnění (teplota, nevolnost, …) školou, si rodiče neprodleně dítě z MŠ vyzvednou
 • aktivně spolupracovat s MŠ v oblasti rozvoje osobnosti dítěte, zákonní zástupci  se domlouvají na jednotných výchovných postupech školy a rodiny, napomáhají dítěti v překonávání adaptačních problémů (zachovávat pravidla, která jsou nastavena v MŠ, řád, organizaci, pravidla chování ve skupině dětí, zdvořilostní návyky, sebeobsluha, stolování)
 • respektovat vzájemnou dohodu o postupech výchovy a vzdělávání mezi učitelkami a rodiči v rámci vzdělávání dětí, v rámci souběžného působení tak vést i své děti mimo MŠ
 • hradit stanovené finanční platby v daných termínech (školné a stravné do 15. dne v měsíci), pokud se zákonný zástupce nedohodne s ředitelkou školy jinak
 • chránit a neničit majetek školy, vést k tomu i své děti

 

       2.2 Přijímací řízení

            Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, mladší děti jsou přijímány po vzájemné dohodě (rodič, ředitelka, případně pediatr)

Zápis do mateřské školy probíhá od 2. do 16. května. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka. Výsledky zápisu jsou zveřejněny na přístupném místě (internetové stránky obce - odkaz MATEŘSKÁ ŠKOLA, informační tabule v budově školy). Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

2.3 Povinné předškolním vzdělávání

Novela ŠZ č. 178/2016 Sb., zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte s trvalým pobytem v obci Držovice, je povinen přihlásit do Mateřské školy Držovice dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (pokud se nerozhodl jinak)
 • K předškolnímu vzdělávání bude dítě docházet povinně nejpozději od 8:30 hodin a bude se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin
 • Povinné předškolní vzdělávání dětí pětiletých je bezplatné, stejně jako dětí s odkladem povinné školní docházky.
 • Vedle vzdělávání v mateřské škole zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání - IV (doma)

b) vzdělávání v přípravné třídě (u ZŠ)

c)  zahraniční škole

 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost oznámit ředitelce MŠ individuální vzdělávání dítěte 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání.
 • Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno
 • Přezkoušení proběhne v MŠ Držovice v druhé polovině listopadu.
 • Nedostaví-li se individuálně vzdělávané dítě k ověřování dovedností, a to ani v náhradním termínu, škola ukončí individuální vzdělávání a dítě nastupuje povinnou docházku do MŠ.

 

2.4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

      Ředitelka rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení ŠPZ i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce, pedagogové zpracují plán pedagogické podpory. Podpůrná opatření 2. a 5. stupně se řídí § 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

      Mateřská škola svým programem vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

 

2.5 Ukončení docházky

 • odchod do ZŠ
 • dítě se bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná
 • zák. zástupce opakovaně neuhradí platby v MŠ
 • doporučení lékaře nebo ŠPZ ve zkušební době
 • písemná žádost zákon. zástupce

 

2.6 Podmínky pro omlouvání dětí

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omlouvá zákonný zástupce neprodleně (telefonicky, ústně). Ředitelka je oprávněna požadovat doložení nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

2.7 Základní pravidla chování v MŠ

            Pravidla soužití utváříme záměrně nebo využíváme situací, které pobyt dětí v MŠ přináší. Snažíme se, aby se děti samy podílely na jejich utváření.

 

 • Neubližujeme si navzájem, spory řešíme domluvou
 • Jsme kamarádi z jedné MŠ
 • Běháme na hřišti, zahradě, v prostorách ke cvičení. Ve třídě ne.
 • Nekřičíme, abychom chránili sluch svůj i ostatních
 • Pokud se ukládáme, ztišíme se, někteří kamarádi chtějí klid
 • Během nespavých aktivit se chováme tiše, abychom nerušili ostatní
 • Neničíme úmyslně kamarádovi hru, neničíme hračky, věci kolem sebe (vážíme si práce druhých, neboť vše kolem nás musejí udělat lidské ruce)
 • Pokud něco rozbijeme, přiznáme to a společně se pokusíme o nápravu
 • Myjeme si ruce
 • Známe a užíváme kouzelná slovíčka
 • Pomáháme si navzájem a dokážeme si o pomoc požádat
 • Soucítíme (třeba s nemocným kamarádem)
 • Neužíváme hrubá slova, která někdy slýcháme u dospělých

 

2.8 Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

            Zákonní zástupci jsou informováni o připravovaných akcích a veškerých aktivitách prostřednictvím nástěnek, průběžně během roku se mohou informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte u pedagogických pracovníků, dohodnout schůzku s ředitelkou.

 

2.9 Platby v mateřské škole  

      Podle zákona č.561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena směrnicí č.1/2017 MŠ Držovice. Úplata je hrazena bezhotovostně na účet Mateřské školy Držovice. Splatnost do 15. následujícího měsíce.

    Stravné je hrazeno bezhotovostně Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul., která stravu dováží. Splatnost je do 15. následujícího měsíce. Podrobné informace, které se týkají stravování, jsou na nástěnce.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné, opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ(zákon 561/2005 Sb.,§35,odst.1 d).

     

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

            Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se navzájem respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů založených na úctě, důvěře a spravedlivosti. Všichni dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a komunikace. Veškeré informace (školní matrika) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

 

4. Provoz a vnitřní režim školy

4.1 Provoz mateřské školy

      Provoz MŠ je od 6.30 do 16.15hod. Aby nedocházelo k narušování organizace dne, je vhodné přivádět děti nejpozději do 8.30 hodin. V případě potřeby si mohou rodiče dítě přivádět a odvádět během dne. V době letních prázdnin se MŠ po dohodě s rodiči a zřizovatelem uzavírá zpravidla na 6-7 týdnů.

      Organizace dne – součástí denního režimu jsou zacílené činnosti rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí, pobyt venku, otužování, stravování a odpočinek. Jednotlivé činnosti během dne na sebe navazují, přecházejí z jedné aktivity do druhé, vycházejí z okamžité situace ve skupině dětí tak, aby byly zachovávány psychohygienické potřeby všech dětí.

Pevně stanovena je doba jídla, odpočinku a pobytu venku.

 MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Vrátka do světa“.

      Cílem naší práce je podporovat rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání. Snažíme se navázat na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat dětem všestrannou péči.      

 

4.2 Stravování dětí

      Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. (vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., §4 odst.1) Pokud se dítě z vážných zdravotních důvodů nemůže stravovat, může ředitelka mateřské školy po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem stanovit zvláštní režim stravování.

       Strava je dovážena z kuchyně Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. Přihlašování a odhlašování dítěte provádí rodič den předem do 10.00hod. Neodhlášený oběd je možné odebrat do 12.15hod. Zákon č. 561/2004Sb. definuje školní stravování jako školskou službu, která je určena dětem v MŠ a žákům základních a středních škol po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy děti ve škole nepobývají. Pouze první den nepřítomnosti je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování považován za pobyt ve škole. Děti budou po prvním dni nepřítomnosti odhlašovány a rodiče si je musí opět dle potřeby nahlásit. 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

5.1 Bezpečnost dětí

      Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Zástupci rodičů musí mít pro převzetí dítěte písemné zmocnění. Jeho tiskopis obdrží v MŠ. Bez písemného zmocnění nebudou děti předávány. Zmocnění musí mít i děti, které si přebírá p. učitelka do kroužků.

      Je nepřípustné, aby děti přicházely do MŠ samy! Děti nesmí samy otevírat tlačítkem dveře! Zahradní branka se vždy zavírá na západku! Dveře budovy nikdy nenechávejte otevřené! Vchodové dveře jsou opatřeny kamerovým systémem (bez záznamu).

      Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou do třídy i na pobyt venku. (do třídy vždy světlou podrážku).

      Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Je vhodné, aby bylo oblečení podepsané.

      Děti jsou vhodným způsobem poučovány o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy). Cíleně zařazujeme témata prevence patologických jevů (diskriminace, xenofobie, šikana, rasová nesnášenlivost, virtuální drogy). Děti jsou poučovány o bezpečném chování ve třídě v průběhu vzdělávacích činností, na zahradě mateřské školy a při pobytu dětí venku, na vycházkách, sportovních akcích, výletech a exkurzích.              

            V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a používání elektronických cigaret, vodění psů a jiných zvířat, požívání alkoholických nápojů a manipulace s nebezpečnými látkami a hořlavinami.

            V celém areálu mateřské školy musí být děti vždy v doprovodu zaměstnance školy nebo zákonného zástupce.

           

            5.2 Prevence šíření infekčních nemocí

                  Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, bez podávaných léků, bez teploty, vždy s ohledem na ostatní zdravé děti. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí. Nepodceňujte lehká průjmová onemocnění! Zamlčování zdravotního stavu je považováno za narušování řádu školy. Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, diabetes apod) je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy. Jiné léky se v MŠ nepodávají.

 

            5.3 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících zdraví

                  Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví (nože, meče, korále, prstýnky), nedoporučujeme cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky). Škola nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.

 

            5.4 Evidence úrazů

                  V knize úrazů se evidují všechny úrazy, ke kterým došlo v mateřské škole při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nejpozději do 24 hodin od úrazu. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, jsou zpracovávány pouze za účelem evidence úrazu, případně jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

            Záznam o úrazu se vyhotovuje pokud:

 • úraz způsobil nepřítomnost dítěte aspoň do 2 po sobě jdoucích dnů
 • smrtelný úraz
 • na žádost zákonného zástupce
 • pokud je pravděpodobnost poskytnutí náhrady za bolestné

            6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

 

            6.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy:

Dítě má právo používat zařízení mateřské školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Dítě je slovně vedeno k šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami a ostatním majetkem mateřské školy.

 

6.2 Povinnosti rodičů při zacházení s majetkem mateřské školy:

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost zaměstnanci školy.

        7. Ochrana osobnosti ve škole

 

7.1 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní    údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

 

7.2 Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

7.3 Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

7.4 Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

8.1 Školní řád je zveřejněn na nástěnkách školy, internetových stránkách obce Držovice - odkaz MATEŘSKÁ ŠKOLA.

 

8.2 Rodiče jsou seznámeni na společné schůzce dne ...........................

Rodiče svým podpisem potvrdí seznámení se školním řádem

S vybranými částmi jsou seznámeny i děti.

 

8.3 Všichni zúčastnění mají povinnost se řádem školy, ode dne nabytí jeho účinnosti, řídit.

     

 

 

 

 

 

 

V Držovicích dne 29. 8. 2018                                                           ...............................................

                                                                                                          Eva Lisická ředitelka školy