Menu

Obec Držovice
Držovice

OZV č.3/2010 zrušena

OZV č.3/2010

OBEC DRŽOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Držovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Držovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3 

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 . Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede[4]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ....................................................................................................................10,- Kč

b) za umístění dočasných stavebsloužících pro poskytování prodeje ………10,- Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje........................ 10,- Kč

d) za provádění výkopových prací .................................................................... 1,- Kč

e) za umístění stavebních zařízení ....................................................................1,- Kč

f) za umístění reklamních zařízení ..................................................................20,- Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................5,- Kč

h) za umístění zařízení cirkusů ......................................................................... 5,- Kč

i) za umístění skládek .......................................................................................1,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................1,- Kč

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa………………………………………. 1,-Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.................................................................................................................10,- Kč.(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

Za umístění zařízení soužícího pro poskytování služeb - restaurační zařízení ( stolky ) v zahrádkách a předzahrádkách........................................................ 1.000,- Kč/měsíc.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nebo delší, nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

b) užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

c) jednorázové skládky stavebního materiálu na dobu kratší než 7 dní,

d) provádění výkopových prací v důsledku odstranění havarijních stavů ( zejména vodovodní, plynové a elektrické zařízení ) na dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů od započetí prací.

(3) Úlevu od poplatku Obec Držovice neposkytuje.

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2./2007o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 5.6.2007.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. 

................................... ..........................................

Mgr.Jana Hlebová Blanka Kolečkářová

místostarostka starostkaVyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
 


--------------------------------------------------------------------------------


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
 

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

[7]§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
 

[8]§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcíchPříloha č.1k Obecně závazné vyhlášce č.3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíDr.Mičoly

Háj

J.Haška

J.Ježka

Konečná

Lomená

M.Gorkého

Na trávníku

Na Romži

Olomoucká

Pod školou

Sebastiniho

Smržická

SNP

Svadůvky

Tichá

U cihelny

U hřbitova

Úzká

V zahradě

Za branou

Za Olomouckou

Fibichova

TESCO parc.č.624/1

Arkáda parc. č. 634/1; 633/1; 635/2

Čerpací stanice 112/4; 107/2

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Rychlé odkazy

úřední deska
Hlášení rozhlasu
Zpravodaj
Fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Czechpoint

CzechPoint

Dotace z EU

Dotace z EU

eu

Dotace

OL  

Rychlé kontakty

Adresa:

Obec Držovice
SNP 71/37
796 07 Držovice

Spojení:

Tel.: +420 582 333 398
E-mail: podatelna@drzovice.cz
            obec@drzovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí : 8,00 - 12,00  -  13,00 - 17,00

Úterý:     ----------------------------------

Středa:    8,00 - 12,00  -   13,00 - 17,00

Čtvrtek:   ----------------------------------

Pátek:      ----------------------------------

 

Číslo účtu obce Držovice:

1889171369/0800

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 21 °C 14 °C
pátek 26. 7. zataženo 23/11 °C
sobota 27. 7. zataženo 28/13 °C
neděle 28. 7. skoro jasno 35/16 °C