Menu

Obec Držovice
Držovice

OZV č.4/2010 herní automaty

OZV č.4/2010

OBEC DRŽOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,

o místním poplatku zaprovozovaný výherní hrací přístrojnebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisuZastupitelstvo obce Držovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Držovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu[1] (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[2]

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý

a) povolený hrací přístroj nebo

b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.[3]

(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).[4]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.

(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.[5]

(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení,a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do 30 dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

(3) Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do 30 dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

(4) Poplatek můžebýt zaplacen poplatníkem i jednorázově.

(5) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7

Úlevana poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží[7].

Čl. 8

Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[8]

Čl. 9

Přechodná ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytíúčinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 5.6.2007.Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. 

…………………… …………………………

Mgr.Jana Hlebová Blanka Kolečkářová

místostarostka starostkaVyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
 

[2] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 

[3] § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
 

[4] § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 

[5] § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
 

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

[7] § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 

[8] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Rychlé odkazy

úřední deska
Hlášení rozhlasu
Zpravodaj
Fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Czechpoint

CzechPoint

Dotace z EU

Dotace z EU

eu

Dotace

OL  

Rychlé kontakty

Adresa:

Obec Držovice
SNP 71/37
796 07 Držovice

Spojení:

Tel.: +420 582 333 398
E-mail: podatelna@drzovice.cz
            obec@drzovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí : 8,00 - 12,00  -  13,00 - 17,00

Úterý:     ----------------------------------

Středa:    8,00 - 12,00  -   13,00 - 17,00

Čtvrtek:   ----------------------------------

Pátek:      ----------------------------------

 

Číslo účtu obce Držovice:

1889171369/0800

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 21/12 °C
středa 29. 5. zataženo 16/12 °C